Search
Close this search box.

Co je EBITDA? Definice, výpočet a význam

EBITDA na dolarové bankovce, koncept co je ebitda. Ukazatel finanční výkonnosti firem
Zdroj: shutterstock.com

EBITDA je zkratka z anglického earning before interest, taxes, depreciation and amortization, tedy zisk před započtením úroků, daní a odpisů. Tento ukazatel se používá k měření finanční výkonnosti společnosti. 


Tento ukazatel vyjadřuje provozní efektivitu firmy, neboť tato metrika nezahrnuje vedlejší provozní náklady a další nehotovostní položky.


Vzorec a výpočet 

Vzorec pro výpočet je následující: 

EBITDA = čistý zisk + daně + úrokové náklady + odpisy a amortizace


Níže si popíšeme jednotlivé elementy a jejich základní význam. 


Čistý zisk

Konečný výkaz zisku a ztráty, neboli čistý zisk, je suma peněz, kterou společnost vydělala po započtení všech nákladů za dané účetní období. 

Čistý zisk je součástí účetní metody, kdy se výnosy nebo náklady vykazují v okamžiku, kdy dojde k uskutečnění transakce. 


Daně 

Daň z příjmů právnických osob je nákladem ve výkazu zisku a ztráty, a pro získání lepšího přehledu o ziskovosti se připočítává k této metrice.


Úrokové náklady

Vzhledem k tomu, že podniky mají obvykle odlišnou kapitálovou strukturu, liší se i jejich úrokové náklady. 

Z tohoto důvodu se tyto výdaje sčítají zpětně, aby bylo možné porovnat relativní výkonnost firem.


Odpisy a amortizace 

Odpisy se do výpočtu připočítávají zpětně, neboť se jedná o nehotovostní náklady, které často nereflektují skutečné náklady podniku.

Poznámka: Čistý zisk, daně, úrokové náklady a odpisy jsou položky, které se nacházejí ve výkazu zisku a ztráty. Jedná se o tři hlavní účetní výkazy, které musí veřejně obchodované společnosti zveřejňovat každé účetní čtvrtletí.

Využití a historie 

EBITDA je ukazatel, který se využívá k lepšímu pochopení výkonnosti společnosti.

Jeho užitečnost spočívá v tom, že zahrnuje náklady z provozní činnosti, ale nezahrnuje mimoprovozní opatření, jako je zdanění a způsob financování. 

Není však součástí standardní kalkulace vyžadované dle účetních standardů GAAP (Generally Accepted Accounting Principles). 

U podniků s významným podílem dlouhodobého hmotného majetku se EBITDA může značně lišit. Tato metrika je také užitečná pro významné položky, jako jsou fúze a akvizice.

Metrika se poprvé začala hojně uplatňovat v 80. letech 20. století jako metoda, pomocí níž investoři posuzují problematické společnosti. 

V roce 1996 používalo 59 % společností z indexu S&P 500 alespoň jeden ukazatel zisku odlišný od metodiky GAAP. 


Zjištění valuace společnosti pomocí EBITDA

EBITDA lze použít ve výpočtech společně s hodnotou podniku, aby se zjistilo ocenění firmy. 

Tato celková hodnota se může použít jako alternativa k tržní kapitalizaci nebo jako prostředek k určení akviziční ceny. 

Ocenění podniku se ve finančním sektoru často vyjadřuje pomocí násobku, například 8x EBITDA nebo 10x EBITDA.


Rozdíl mezi ukazatelem EBITDA a EBIT

Rozdíl mezi ukazatelem EBIT a EBITDA spočívá v tom, že EBITDA připočítává náklady na odpisy a amortizaci, zatímco EBIT nikoliv. 

V důsledku toho EBITDA často lépe vypovídá o rentabilitě podniku, neboť odpisy a amortizace nepředstavují odliv peněžních prostředků.


Výhody a nevýhody

Přestože EBITDA může investorům poskytnout jasný obraz o finanční výkonnosti společnosti, měli by zvážit výhody i nevýhody tohoto ukazatele. 


Výhody

Neutrální kapitálová struktura: Může prokázat finanční výkonnost společnosti bez zohlednění metod její kapitálové struktury.

Analýza peněžních toků: Zobrazuje peněžní toky související s probíhajícími aktivitami společnosti.

Srovnávací nástroj: Může poskytnout celkový pohled při porovnávání růstu a investičního potenciálu mezi konkurenčními společnostmi.


Nevýhody

Zavádějící: Některé společnosti kladou důraz na EBITDA místo čistého zisku, neboť firma může odvádět pozornost od problematických položek ve finančních výkazech. 

Ignoruje náklady na aktiva: Nemusí přesně odrážet výkonnost společnosti, protože nezohledňuje náklady na dluh 

Nezohledňuje změny pracovního kapitálu: Úroky, daně a kapitálové výdaje mohou způsobit výkyvy v likviditě a peněžních tocích.


Závěr

Rozdíl mezi EBITDA a hrubým ziskem spočívá v tom, že EBITDA představuje zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace, zatímco hrubý zisk jsou tržby snížené o náklady na prodané zboží. 

Obojí je měřítkem ziskovosti, nicméně EBITDA se častěji používá pro porovnávání finanční výkonnosti mezi společnostmi a napříč průmyslovými sektory.


Zdroj: Seeking Alpha

Mladý muž v obleku pracuje na notebooku, zatímco sedí v autě

Nadcházející webinář ZDARMA

Jaký vliv budou mít americké volby na akciové trhy?

Datum: 5. června

Čas: 18:00

Aktuálně

Trumpův imigrační plán by mohl přidat biliony dolarů k národnímu dluhu

18. 5. 2024

|

1:03

Horská dráha Roaring Kitty: Šílenství kolem GameStop a AMC je ‚výjimečná událost‘

18. 5. 2024

|

0:10

Proč se ETF ARK Innovation od Cathie Woodové potýká s problémy, přestože na akciovém trhu probíhá rally.

17. 5. 2024

|

23:28

Pracovníci závodu Mercedes v Alabamě hlasují proti odborům, což zpomaluje snahy UAW na jihu

17. 5. 2024

|

22:28

Dow uzavřel poprvé v historii nad 40 tisíci, S&P 500 zaznamenal 4. týdenní růst v řadě

17. 5. 2024

|

22:07

Ti, kdo se nejvíce těší na Dow 40,000? Prodejci klobouků.

17. 5. 2024

|

21:34

Nadcházející webinář:

Jaký vliv budou mít americké volby na akciové trhy?

Datum: 5. června

Čas: 18:00