Search
Close this search box.

Všeobecné podmínky

Projděte si v klidu podmínky a ustanovení. Nemělo by Vám to zabrat čas. Pokud něčemu nebudete rozumět, neváhejte se na nás obrátit

Pravidla a všeobecné podmínky

Pravidla použití stránek

Přístup na webové stránky www.skolaobchodovani.com a jejich následné použití se řídí následnými pravidly. Používání webových stránek předpokládá, že s těmito pravidly bezvýhradně souhlasíte v plném znění. V případě, že s těmito pravidly nesouhlasíte, měli byste tyto stránky neprodleně opustit. 

Provozovatel

Provozovatelem webových stránek www.skolaobchodovani.com je společnost Capitalo CZ s.r.o. Kurzova 2222/16, Stodůlky (Praha 5), 155 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 329157 (dále jen „provozovatel“).

Autorská práva

Jediným a výhradním majitelem autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví k obsahu těchto webových stránek je provozovatel. Veškerý obsah je chráněn právními předpisy na ochranu autorských práv a ochranných známek a jinými příslušnými právními předpisy České republiky. Užívání, publikování, reprodukce nebo jiné šíření obsahu nebo jeho částí je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.

Není-li výslovně stanoveno jinak, jste oprávněni prohlížet, tisknout a pořizovat si kopie materiálů a informací obsažených na webových stránkách, a to výlučně pro osobní potřebu a neziskové (neobchodní) účely nebo jako zdroj informací o službách provozovatele. V těchto případech jste ovšem povinni uvést provozovatele jako původce těchto informací a materiálů.

Integrita stránek

Návštěvou těchto stránek souhlasíte s tím, že nebudete narušovat standardní provoz ani celistvost webových stránek tím, že se budete nabourávat do/z cizích systémů, měnit údaje na webových stránkách ani bránit nebo omezovat přístup jiných uživatelů na tyto stránky. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost webových stránek a služeb na nich nabízených.

Všeobecné podmínky

Využitím služeb provozovatele bezvýhradně souhlasíte s těmito všeobecnými podmínkami. Pokud s těmito všeobecnými podmínkami nesouhlasíte, nebude Vám provozovatel moci poskytnout své služby nabízené na webových stránkách. Poskytování služeb ze strany provozovatele a Váš vztah k provozovateli se řídí právem České republiky.

Odpovědnost za škody

Provozovatel neodpovídá za správnost informací obsažených na jeho webových stránkách, ani za správnost finálních právních dokumentů, které si uživatel pomocí těchto webových stránek vytvoří. Provozovatel pouze nabízí webovou aplikaci a informace k vytvoření právních dokumentů ze strany samotných uživatelů aplikace. Tato služba nespadá do kategorie poskytování právních služeb dle zákona o advokacii, a proto nemůže nahradit služby poskytované advokáty.

Webové stránky provozovatele mohou obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo typografické chyby, které budou opraveny, jakmile budou provozovatelem odhaleny. Stránky provozovatele jsou nepravidelně aktualizovány.Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a bez jakéhokoliv předchozího upozornění stránky aktualizovat, upravovat, modifikovat, doplňovat nebo jinak měnit údaje obsažené na stránkách, a to včetně těchto pravidel a všeobecných podmínek. 

Provozovatel webu je oprávněn provoz webových stránek kdykoli a bez předchozího upozornění ukončit. Modifikace těchto všeobecných informací vstoupí v platnost neprodleně po jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat webovou stránku nebo kdykoliv k ní odejmout přístup.

Tuto webovou stránku užíváte plně na vlastní riziko. Provozovatel neposkytuje záruku, že tato webová stránka bude bez přerušení funkční a/nebo bez závad a/nebo že neobsahuje viry a/nebo trojské koně a/nebo chyby, které mohou poškodit Váš počítač a/nebo server. 

Provozovatel činí veškerá potřebná opatření, aby zabránil vzniku a šíření virů na webových stránkách provozovatele. Nemůže je však s naprostou jistotou vyloučit, ani nemůže nést jakoukoliv odpovědnost za případné škody, které by mohly vzniknout použitím dat náležejících k webovým stránkám. Proto provozovatel důrazně doporučuje učinit nezbytné kroky k zabezpečení Vašeho počítače před tím, než začnete stahovat a využívat jakákoliv data z webových stránek provozovatele.

V žádném případě provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé na základě či v souvislosti s následujícími důvody: přístup, využití či nemožnost využití této webové stránky; jakékoli materiály, informace či doporučení, které se na této webové stránce objeví či vzniknou na základě služeb na ní poskytovaných; prodlení, chyba či výpadek v provozu této webové stránky nebo služeb na ní či jejím prostřednictvím nabízených. Toto celkové omezení odpovědnosti platí pro veškeré náhrady škody bez ohledu na jejich druh.

Tyto webové stránky obsahují některé odkazy, prostřednictvím nichž lze opustit tyto stránky. Pro užívání webových stránek, na něž jsou uvedeny odkazy, mohou platit jiné podmínky užití, než pro užívání stránek provozovatele. Informace uvedené na webových stránkách třetích stran provozovatel neověřoval a není nijak odpovědný za obsah na odkazovaných webových stránkách nebo za jakékoli výrobky či služby, jež mohou být nabízeny prostřednictvím odkazovaných stránek.

Registrace

Přístup na webové stránky, jejich užití i využití poskytovaných služeb je možné pro registrované i neregistrované uživatele. Registrací uživatele není uzavřena jakákoli specifická smlouva mezi provozovatelem a uživatelem. Uživatel registrací získá přístup k některým specifickým službám, které webové stránky nabízí.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel použití stránek a všeobecných podmínek, a to i bez předchozího upozornění. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami těchto pravidel použití stránek a se všeobecnými podmínkami. Bude-li uživatel pokračovat v používání stránek provozovatele po provedení změn těchto pravidel použití stránek a všeobecných podmínek, má se za to, že se změnami bez výhrad souhlasí.

Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb provozovatele nebo těchto pravidel použití stránek či všeobecných podmínek mohou uživatelé zasílat prostřednictvím kontaktů, které jsou uvedeny na stránkách provozovatele. Tato pravidla a všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.


Účinnost ke dni 10. prosince 2020

Nadcházející webinář:

Nvidia: Příběh růstu a inovací - Jak se z vizionářského startupu stala technologickým lídrem

Datum: 3. července

Čas: 18:00