Search
Close this search box.

Slovník pojmů.

Slovník pojmů vám pomůže se rychle zorientovat v termínech, které se běžně používají v obchodování na burze. 

A B C D E F H I K L M N O P R S T U V W Z
A B C D E F H I K L M O P R S T U V W Z

A

Akcie je cenný papír vydávaný akciovou společností, s nímž jsou spojena určitá práva, zejména se jedná o právo rozhodovací a právo majetkové.

Právo rozhodovací je uplatňováno akcionářem na valné hromadě. Síla rozhodovacích pravomocí odpovídá poměru vlastněných akcií k celkovému počtu vydaných (emitovaných) akcií. Investor má právo účastnit se valné hromady v případě, že drží akcie v tzv. rozhodný den pro účast na valné hromadě, jehož datum je předem zveřejněno.

Právo podílet se na zisku je uplatňováno formou dividendy, o které rozhoduje valná hromada na návrh managementu společnosti. Výše výplaty je závislá od hospodaření a investiční strategie společnosti a právo na dividendu za příslušný rok má akcionář v případě, že vlastní akcie v tzv. rozhodný den pro výplatu dividendy. Ten je u některých společností shodný s datem konání valné hromady, ale není to pravidlem.

Akcionář má rovněž právo podílet se na likvidačním zůstatku v případě úpadku společnosti. Dále má právo na úpis dalších akcií při zvýšení základního kapitálu a v některých případech stanovených zákonem má právo na odkup akcií akciovou společností (nabídka převzetí).

Je podílník akciové společnosti, který vlastní určitý počet akcií. Podle objemu vlastněných akcií má akcionář právo na podíl ze zisku a na řízení společnosti.

Představuje přátelské či nepřátelské převzetí fungující společnosti nebo její části.

Způsob obchodování na BCPP založený na elektronickém zpracování neadresných objednávek.

1. fáze: aukční režim = fixing

Aukční režim je založen na cenové prioritě, tzn. že přednost má objednávka s ”lepší” cenou (vyšší nákupní, nižší prodejní). Pokud je vložena objednávka bez uvedení ceny, znamená to, že je makléř ochoten koupit nebo prodat CP za tržní cenu.

Cena je stanovena tak, aby bylo zobchodováno co největší množství CP. Druhým kritériem je minimální převis. Pokud ani druhé kritérium nerozhodne, aukční cenou se stává cena nižší v případě převisu nabídky nebo vyšší v případě převisu poptávky.

Nově stanovená cena se od předchozí ceny může odchýlit nejvýše o povolené rozpětí, které je stanoveno na 5 % od středu povoleného rozpětí (tj. závěrečného kurzu z předchozího burzovního dne). Cena musí být zaokrouhlena na krok kotace.

Aukční režim je kurzotvorným segmentem pro listinné CP, tzn. cena stanovená v aukčním režimu se pro tyto emise stává závěrečným kurzem.

2. fáze: kontinuální obchodování = KOBOS

Tento způsob obchodování v rámci automatických obchodů je určen pro všechny zaknihované CP a v rámci burzovního dne navazuje na aukci. K uzavírání obchodů dochází na základě průběžného vkládaní objednávek k nákupu a prodeji CP.

Při párování objednávek se uplatňuje princip cenové a následně časové priority, tzn. že pokud je vloženo více objednávek se shodnou cenou, prioritu mají objednávky dříve vložené. Objednávky je možno vkládat do systému s časovou platností delší než jeden burzovní den.

Kurz je vždy roven ceně posledního uskutečněného obchodu v kontinuálním režimu. Pokud nebyl s emisí žádný takový obchod uzavřen, je kurz roven kurzu otevíracímu. Poslední stanovený kurz se stává závěrečným kurzem pro daný burzovní den. Pro emise CP zařazené do SPAD není tento segment kurzotvorný.

B

Báze, vůči které se sleduje výnosnost akcií či ostatních aktiv. Zpravidla se jedná o index

Tento ukazatel vyjadřuje závislost chování kursu příslušné akcie na tržních průměrech, kterými jsou obvykle akciové indexy (v našem případě jde o index PX-50 u modelového portfolia ČR a o index S&P 500 u modelového portfolia USA). 

Hodnoty beta větší než jedna přestavují tituly s výkyvy většími než jsou charakteristické pro tržní průměry, analogicky hodnoty beta nižší než jedna představují defenzivní akcie, jejichž kolísání je podprůměrné ve srovnání s trhem.

(Např. hodnotu beta 1,5 lze interpretovat tak, že při růstu, resp. poklesu příslušného akciového indexu o jedno procento vzroste, resp. poklesne sledovaná akcie o 1,5 procenta).

Je měřítkem budoucí solventnosti firmy. Ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Ukazatel je postačující pro hodnotu vyšší než 1,5

Míra výnosu investora do dluhopisu, který se vypočte jako poměr ročního výnosu k tržní ceně dluhopisu. Například dluhopis s 10% výnosem a nominální hodnotou $1000 se obchoduje za $800. Roční výnos dluhopisu je $100, avšak běžný výnos činní $100/$800=12,5%.

Zhruba dva týdny před zasedáním FOMC (orgán FEDu, který rozhoduje o nastavení klíčové úrokové sazby) je zveřejněna tzv. Béžová kniha, což je zpráva FEDu k situaci US ekonomiky.


Report zachycuje stav ve 12 distriktech FEDu (12 rezervních bank) dle názorů jejich představitelů – tedy zpráva není plně podpořena empirickými skutečnostmi. FED přímo nenavazuje své závěry na tuto zprávu, spíše využívá tzv. Modré a Zelené knihy, které jsou neveřejné.

Jedná se o poměr, který slouží jako indikátor trendů především v polovodičovém odvětví. Hodnota nad 1 znamená expanzi, hodnoty pod 1 pak kontrakci trhu. Např. hodnota 1,15 indikátoru znamená, že na každých $100 hodnoty expedované produkce připadá $115 nových objednávek.

Označení pro nejkvalitnější a nejvíce obchodované emise akcií.

Používají se pro technickou analýzu cenných papírů. Autorem tohoto indikátoru je John Bollinger. Technický indikátor umožňuje vizualizovat volatilitu a relativní cenovou úroveň v určitém období. Bollingerovo pásmo je tím širší, čím vyšší je volatilita.

Účastník obchodů s cennými papíry, který provádí obchody s cennými papíry na účet svého zákazníka.

Burza cenných papírů je místem, kde se střetává nabídka a poptávka po cenných papírech (akciích, dluhopisech, certifikátech…).

 

Ve své podstatě je burza právnickou osobou řídící se burzovními pravidly, zákonem č. 591/1992 Sb. o cenných papírech a zákonem č. 256/2004 Sb. ze dne 14. dubna 2004 o podnikání na kapitálovém trhu.

 

V roce 2008 byla do českého právního řádu implementována evropská legislativa – MiFID (The Markets in Financial Instruments Directive – Směrnice o trzích finančních instrumentů), která fakticky standardizuje kapitálový trh a poskytování investičních služeb na území všech 30 členských států Evropského hospodářského prostoru.

Nejpoužívanější ukazatel vývoje daného trhu. Slouží ke sledování vývoje trhu v čase a jeho vývojových tendencí. V České republice se sleduje index PX – oficiální index Burzy cenných papírů Praha a index RM – pro RM-SYSTÉM, českou burzu cenných papírů, a.s.

Trh, který roste – cena akcií či jiných investičních nástrojů na něm obchodovaných stoupá. Označení tedy vyjadřuje cenový trend. Pokud trh dlouhodobě stoupá, jedná se o býčí trend.

Opak – medvědí trh, bear trend

C

Je základním finančním ukazatelem. Cash flow (peněžní tok) za určité období je získán rozdílem mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za toto období.

Poměr ceny a tržeb na jednu akcii. Tato hodnota by měla být menší než 2. Jen v případě mimořádně dobré ziskovosti může být toto číslo opodstatněně vyšší.

Čím větší a lepší společnost, tím je tato hodnota vyšší. U méně známých společností s nejasným výhledem naopak toto číslo klesá. Pro společnosti zařazené do indexu DJIA činí v průměru 3,5, pro společnosti S&P 500 je to 2,8 a pro Nasdaq 2,6.

Je listina, se kterou je spojeno soukromé právo oprávněného majitele. Mezi cenné papíry patří: akcie, zatímní listy, podílové listy, dluhopisy, směnky, šeky a další.

Představuje citlivost nabídky určitého statku (zboží nebo služby) na jeho cenu. Určí se poměrem změny nabídky ke změně ceny.

Vážený průměr cen statků v hospodářské soustavě. Měří se pomocí indexu spotřebitelských cen.

Sledování (mapování, pokrytí) akcie zahájeno

Sledování (mapování, pokrytí) akcie zopakováno.

Sledování (mapování, pokrytí) akcie obnoveno

Index spotřebitelských cen je index měřící vývoj cenové hladiny určitého spotřebního koše obsahujícího některé zboží a služby.

To je vybírané ve snaze, aby reprezentovalo spotřební návyky průměrného občana. Jedná se o nejsledovanější míru inflace, protože často bývá používán k stanovení růstu životních nákladů a benchmark pro vyjednávání odborů o zvýšení platů. Je často kritizován pro nadhodnocování inflace.

Nezohledňuje totiž pokles ceny různých technologicky vyspělých výrobků, který nastává po jejich představení trhu. CPI je někdy značně ovlivňován výkyvy v cenách energií a potravin. Z tohoto důvodu je sestavován tzv. jádrový CPI, který tyto vlivy vylučuje. V rámci jádrového CPI jsou volatilní zejména složky- tabák, šatstvo, automobily a ceny letenek.

Akcie, jejichž cena stoupá nebo klesá v závislosti na aktuální fázi ekonomického cyklu (růst nebo pokles).

Část ekonomiky, která stojí mimo zákon. Uskuteční se pracovní výkon, ale neodvede se potřebná daň.

Čistý zisk vyjádřený jako procento z tržeb.

D

Defenzivní neboli anticyklické tituly jsou akcie, jejichž cena není tolik ovlivněna aktuální fází ekonomického cyklu – když hodnota akcií obecně klesá, vývoj defenzivních titulů není zdaleka tak dramatický jako vývoj ostatních akcií.

Často bývají spojeny se zajímavějšími dividendami než zbytek trhu. Za defenzivní se považují například telekomunikační společnosti nebo firmy z potravinářského či tabákového průmyslu.

Ekonomický jev, který označuje všeobecný pokles cenové hladiny.

Derivátové obchody jsou transakce, jejichž podkladovým aktivem jsou běžně obchodované fyzické komodity, měny, cenné papíry a od nich odvozené indexy nebo úrokové míry, od kterých jsou tyto obchody odvozeny (derivovány).

Tyto obchody jsou uzavírány, na rozdíl od klasických obchodů s odkladným účinkem vypořádání v daném termínu. Termínový obchod je závazek dvou stran dodat v předem stanovené lhůtě za předem pevně stanovenou cenu dohodnutý předmět obchodu (zboží, akcie, peníze, atd.).

 

Oproti promptnímu obchodování zpravidla prodávající i kupující nemají v době uzavření obchodu ani zboží, ani peníze. Základními typy těchto obchodů na veřejném trhu jsou futures a opce.

Snižování míry cenové hladiny. Při dezinflaci cenová hladina stále roste.

Rozložení portfolia do různých investičních nástrojů, případně v rámci investic do akcií rozložení do různých titulů (z různých oblastí nebo oborů). Diverzifikací se snižuje investiční riziko.

Jedním z důvodů, proč investor kupuje akcie, jsou dividendy. Dividenda je výnos vyplácený emitentem (akciovou společností) do rukou akcionáři, který cenné papíry držel v tzv. rozhodný den pro výplatu dividendy.

V podstatě se jedná o podíl na zisku, který společnost vytvořila. Ve většině případů je dividenda vyplacena ze zisku za minulý rok, ale může být vyplacen i nerozdělený zisk z minulý let.

O tom, zda společnost bude, nebo nebude dividendy vyplácet, rozhoduje valná hromada – zpravidla se tak děje na návrh managementu společnosti.

Společně s rozhodným dnem pro výplatu dividendy je na valné hromadě určen i datum splatnosti dividendy, což je termín, od kdy si akcionáři mohou dividendy vyzvednou.

DY = (hrubá dividenda / tržní cena akcie) * 100

Z pohledu investora není až tak důležitá absolutní výše dividendy, ale spíše její výše vzhledem k tržní ceně akcie vyjádřená v procentech.

Dluhopis (obligace, bond) je cenný papír zavazující emitenta vyplatit jeho majiteli peněžní obnos uvedený v dokladu včetně příslušného úroku, a to ve vyznačeném termínu. Na rozdíl od akcie zajišťuje tento druh cenného papíru předem stanovený finanční výnos (kupón).

 

Technicky se s dluhopisy obchoduje na sekundárním trhu obdobně jako s akciemi, nicméně investory jsou ve většině případů institucionální klienti, kteří v drtivé většině případů drží cenné papíry až do jejich splatnosti. Pro fyzickou osobu je investice přímo do dluhopisu obtížná i při primární emisi cenných papírů vzhledem k vyšším nominálním hodnotám, které nezřídka dosahují 1 mil. Kč.

 

A. Dluhopisy podle splatnosti:

 

* Pokladniční poukázky – doba splatnosti kratší než jeden rok

* Krátkodobé – doba splatnosti do 5 let

* Střednědobé – doba splatnosti 5 – 10 let

* Dlouhodobé – doba splatnosti větší než 10 let

 

B. Podle emitenta:

 

* Státní dluhopisy

* Korporátní dluhopisy (podnikové)

* Komunální dluhopisy

 

C. Podle typu kupónu

 

* Bez kupónu (tzv. zero bond)

* S pevným kupónem

* S variabilním kupónem

Nejznámější a nejsledovanější burzovní index světa. Index zahrnuje 30 nejvýznamnějších společností hlavního odvětví USA. Jde o cenově vážený index s blue chips akciemi. DJIA je nejstarším burzovním indexem pro kontinuální užití.

Jedná se o průvodní jev nadvýroby. Dumpingem se zpravidla rozumí prodej vyváženého zboží za hranicemi levněji než ve státě výroby, popřípadě prodej pod cenou výroby.

Vyrobí-li se v určitém státě více, než je možné v tomto státě spotřebovat, snaží se výrobce o prodej tohoto zboží i za cenu nižší než výrobní.

Průměrná doba, za kterou investor získá příjmy z dluhopisu. Durace určuje citlivost dluhopisu na změnu úrokových sazeb.

E

EasyClick shromažďuje elitní akcie nebo certifikáty na české burze RM-S. Nákupy a prodeje akcií se zadávají ve standardizovaných násobcích počtu akcií v rámci tzv. EasyClick lotů. Velikost lotů je nastavena tak, aby byla dostupná pro menší a střední investice individuálních investorů.

Zisk před úrokem a zdaněním.

Společnost nebo jiný subjekt vydávající cenný papír.

Výrok při investičním doporučení – akcie by měla mít v portfoliu stejnou váhu jako v indexu.

Viz indexová akcie (níže).

Několikadenní exponenciální průměrná cena s indikací nákupu/prodeje. Můžete si vybrat 5, 10, 20, 50, 100, 200denní průměr. EMA bývá mírně spolehlivější než MA, protože při výpočtu dává starším datům nižší váhu.

Počet dní se volí stejně jako u MA. Indikace k nákupu/prodeji přichází po přiřazení EMA. Čím je zvolené období delší, tím je indikace spolehlivější.

F

Zajišťuje financování firem prostřednictvím odkupu krátkodobých pohledávek před dobou jejich splatnosti specializovanou společností.

Představuje teoretickou cenu futures, která vyjadřuje, jak odhadují obchodníci na trhu s futures hodnotu příslušného podkladového aktiva. Jestliže např. hodnota fair value futures na index S&P 500 činí 1390 bodů, znamená to, že podle obchodníků na trhu s futures „správná“ hodnota zmíněného indexu je 1390 bodu.

 

Hodnota fair value se mimo jiné využívá při odhadech, jakým směrem otevřou akciové indexy. Jestliže se aktuální hodnota futures pohybuje před otevřením hlavních trhů nad hodnotou fair value, jde o signál pozitivního otevření. Analogicky v případě, že se hodnota futures pohybuje pod hodnotou fair value, lze očekávat, že akciiový index otevře níže.

 

Existuje pravidlo, které říká, že jeden bod rozdílu mezi hodnotou fair value a hodnotou futures na index S&P 500 indikuje osmibodovou změnu při otevření indexu DJIA. Fair value příslušného futures se vypočítá z aktuálního kursu diskontovaného k dnešnímu dni.

Jedná se o úrokovou sazbu, kterou stanovuje FED pro mezibankovní trh, čímž ovlivňuje nastavení tržních úrokových sazeb a tedy ochotu půjčovat si prostředky ekonomickými subjekty.

Fannie Mae (Federal National Mortgage Association)

Korporace vytvořená v roce 1938 a podporovaná US vládou, jejímž úkolem je sekuritizace (převod do CP) především hypotéčních úvěrů. S akciemi Fannie Mae se obchoduje na NYSE.

Fibonacciho retracement je založen na skutečnosti, že po každém velkém pohybu mají trhy tendenci se vracet na původní úrovně.

Je postaven na trendové linii mezi dvěma extrémními body, tj. např. minimu a maximu předchozího pohybu, kdy zakreslíme trendové linie na úrovni 0,0; 23,6; 38,2; 50; 61,8; 100; 161,8; 261,8 a 423,6 %.

Ceny často čelí S (support – podpora) a R (resistance – odpor) na úrovni nebo v blízkosti Fibonacci retracement.

Udává v jaké míře se využívá pákový efekt financování dluhovým kapitálem.

Fondy, které investují peníze do krátkodobých finančních nástrojů neboli nástrojů peněžního trhu. Jde o málo rizikové instrumenty jako státní pokladniční poukázky, dluhopisy, jejichž doba do splatnosti nepřesahuje 1 rok nebo termínované vklady bank, kde lze díky většímu objemu dosáhnout lepších podmínek.

Finanční derivát mající obdobné náležitosti jako Futures. Hlavním rozdílem je, že forwardy se neobchodují na burze, nýbrž na trhu OTC. Nevýhodou je tedy nižší likvidita.

Cílem fundamentální analýzy je nalezení a zkoumání podstatných faktorů, které ovlivňují kurz akcie konkrétního podniku, a následný odhad tvz. vnitřní hodnoty akcie. Na základě porovnání této vnitřní hodnoty s aktuální tržní hodnotou lze určit budoucí vývoj hodnoty akcie. Fundamentální analýza zahrnuje makroekonomickou analýzu, analýzu dílčího odvětví a hodnocení samotného zkoumaného podniku.

Futures je speciální typ forwardového kontraktu. Forwardový kontrakt je smlouva uzavřená v jednom časovém okamžiku o dodání zboží k určitému budoucímu datu za cenu stanovenou v době uzavření smlouvy.

 

Futures jsou forwardové kontrakty obchodované na derivátové burze (např. Chicago Mercantile Exchange, New York Futures Exchange, atd.). Smluvní podmínky jednotlivých kontraktů jsou standardizované, určené pravidly příslušné burzy.

 

Jde o pevnou dohodu mezi dvěma partnery, která dává právo a povinnost koupit/prodat ke standardizovanému termínu v budoucnosti standardizované množství daného finančního instrumentu za předem sjednanou termínovanou cenu.

 

Obchodování s futures probíhá buď klasickou formou na burzovním parketu, nebo v podobě elektronických burz či elektronických systémů. Elektronický způsob obchodování má tu výhodu, že je možno dopravit nákupní/prodejní objednávku na trh velmi rychle a je možné i velmi promptně měnit parametry objednávky či objednávku úplně zrušit. Fio proto umožňuje obchodování pouze skrze elektronické burzy či systémy.

Sloučení nebo spojení společností. Fúzí buď vzniká jeden nový podnik a ostatní podniky zanikají, nebo jeden podnik existuje dále a ostatní jsou do něj integrovány.

H

Hrubý domácí produkt je nejkomplexnější mírou ekonomické aktivity v zemi. Tato míra může být volatilní, a to zejména co se týče položek zásob a čistého exportu. Vysoký nárůst zásob může zvýšit hodnotu HDP, ale celkový výhled hospodářského růstu se tím stává spíše negativní.

 

Celkově se ukazatel HDP skládá z pěti skupin – osobní spotřeba, investice, čistý export, vládní spotřeba a zásoby. Největší podíl na HDP má osobní spotřeba, a to zhruba 2/3. Spolu s HDP je oznámena také hodnota deflátoru HDP, který reflektuje cenové změny ve všech komponentech HDP.

 

Jedná se o nejkomplexnější míru inflace. Ačkoliv sledovanějším indikátorem inflace je CPI, deflátor má výhodu, že neměří cenou změnu pouze určitého spotřebního koše. Proto v sobě zahrnuje také cenovou hladinu nových výrobků a změny spotřebních návyků. Trhy více sledují mezičtvrtletní, než meziroční změny. Meziroční změny totiž nepřinášejí příliš mnoho nových a časných informací.

 

Celkově je tento indikátor relativně dobře predikovatelný s použitím hodnot osobní spotřeby, investičních výdajů, mezinárodního obchodu a zásob. Hodnoty HDP podléhají dvěma revizím, které je mohou výrazně ovlivnit. Trhy je tento ukazatel hodnocen jako důležitý.

Jedná se o fond založený především na členském principu, kdy počet členů je často omezen a jejíž hlavní partner řídí investice fondu. Hedge fond má často ve svých pravidlech možnost provádět složité finanční operace, které kombinují různé investiční strategie v současných dlouhých i krátkých pozicích na běžných i derivátových trzích v různých regionech po světě.

Vstupní poplatek člena pak může dosahovat stovek tisíc $ a naopak stažení prostředků je omezeno na konkrétní časové úseky. Jelikož hedge fondy disponují kapitálem v řádu miliard $ projevuje se jejich vliv zvýšenou aktivitou na trzích s aktivy.

Obrazec, který na grafu vypadá jako hlava a ramena (head and shoulders). V kombinaci s jednotlivými ukazateli technické analýzy lze na základě vzniku tohoto obrazce predikovat další, zpravidla klesající vývoj na grafu.

Hloubka trhu ukazuje okamžitou nabídku a poptávku na burze na různých úrovních kurzu – detailní informace o poptávaných/nabízených cenách a počtech poptávaných/nabízených cenných papírů.

HPI, neboli House Price Index (Index cen domů), je ukazatelem změn v cenách bydlení na určitém trhu. Tento index se často používá k hodnocení, jak se ceny nemovitostí mění v čase, a může poskytnout užitečné informace o trendech na trhu s nemovitostmi.

HPI se vypočítává na základě prodejních cen nemovitostí, a to buď všechny nemovitosti nebo jen určitý typ, například nové domy, staré domy, byty atd.

Hodnota HPI se obvykle vypočítává tak, že se porovnají ceny nemovitostí v určitém časovém období s cenami v referenčním období (často to je určitý rok, který se používá jako základní rok). Pokud je index nad 100, znamená to, že ceny nemovitostí stouply od referenčního období. Pokud je index pod 100, ceny nemovitostí poklesly.

Různé země mohou vypočítávat HPI různými způsoby, a to na základě různých datových sad a metodologií, takže přesný způsob výpočtu HPI může záviset na konkrétní zemi nebo organizaci, která ho vypočítává.

I

Index německého podnikatelského klimatu, který měsíčně zveřejňuje německý ekonomický institut IFO.

Je publikován jednou za měsíc na základě průzkumu mezi manažery přibližně 7000 podniků. Ukazuje výši optimismu dotazovaných manažerů ohledně budoucího vývoje ekonomiky.

Silný index naznačuje, že výroba v dalších několika měsících bude růst. Silná čísla by měla posílit euro.

Index nákladů práce měří míru nákladů zaměstnavatelů na své zaměstnance. Jedná se jednak o mzdy a platy, ale i o další požitky a např. odstupné. Tento index je sledován především dluhopisovým trhem.

Z hlediska akciového trhu je důležitější měsíční index průměrné hodinové mzdy, který přináší podobné informace, ovšem s měsíční periodou. Tento index je sledován především v obdobích hrozící inflace vyvolané nárůstem mezd.

Index je zveřejňován v mezičtvrtletním a meziročním vyjádření ve třech kategoriích – celkové náklady práce, mzdy a platy a odměny. Tato data jsou někdy zkreslena vysokými odměnami ke konci roku ve finančním sektoru. Trhy je tento ukazatel hodnocen jako důležitý.

Index produkčních cen vyjadřuje změny cen zboží na úrovni konečné produkce. V rámci PPI existují tři široké subkategorie: suroviny, mezispotřeba a finální produkce. Ukazatel je sestavován metodou spotřebního koše, který zahrnuje okolo 3200 položek.

Zahrnuje téměř všechny odvětví zpracovatelského a důlního průmyslu a některá další odvětví – zemědělství, rybářství a některé služby. Index je udáván jednak meziměsíčně (sezónně očištěné hodnoty) a jednak meziročně.

Trh považuje změny v cenách finální produkce za nejdůležitější informaci, jelikož reprezentuje ceny zboží, které je připraveno pro prodej konečnému spotřebiteli. Ceny zboží na úrovni surovin a mezispotřeby ve výrobním procesu, mohou poskytovat informace o budoucích inflačních nebo deflačních tlacích.

Trhy kladou větší důraz na index s vyloučením potravin a energií, což odpovídá tzv. jádrovému indexu. Potraviny a energie, respektive jejich ceny mají tendenci být značně volatilní s nejasnými trendy.

Ačkoliv reakce trhu je zaměřena především na meziměsíční změny, analytici sledují i meziroční změny. Index neprochází měsíčními revizemi hodnot, pouze roční revize, upravující index od sezónních faktorů, mohou způsobovat malé rozdíly oproti minule zveřejněným údajům.

Indexová akcie neboli ETF (Exchange Traded Fund – veřejně obchodovaný fond), pro který se používají také výrazy iShare nebo SPDR, je investičním nástrojem, který se obchoduje na světových burzách, stejně jako akcie významných společností.

Indexové akcie kopírují složení vybraného indexu podle známého složení aktiv v indexu. Stačí si jen vybrat burzu nebo odvětví, jejíž hodnotu má kopírovat daná indexová akcie.

Hlavní typy indexových akcií:

*indexové akcie hlavních burz: DIA (index DJIA), SPY (index S&P 500), QQQQ (index NASDAQ 100)

* indexové akcie odvětví: IYW (index DJ U.S. Technology Sector), IYR (index DJ U.S. Real Estate), IBB (index NASDAQ Biotechnology), FBT (index AMEX Biotechnology)

* indexové akcie národních burz: EWU (index MSCI United Kingdom), EWG (index MSCI Germany), EWY (index MSCI South Korea), EWZ (index MSCI Brazil)

Ekonomický jev, který označuje všeobecný růst cenové hladiny. Vede ke znehodnocení reálné hodnoty peněz v čase.

V ekonomické souvislosti představuje tento výraz zejména zásah centrální banky do devizového trhu skupováním či nabízením k prodeji cizí měny, za účelem zamezení přílišným výkyvům ve vývoji devizových kurzů.

Využití kapitálu s cílem dosáhnout jeho zhodnocení. Investováním se investor vzdává dnešní jisté hodnoty ve prospěch nejisté hodnoty budoucí.

Investiční certifikáty jsou finanční instrumenty, jejichž cena se odvíjí od vývoje hodnoty podkladového aktiva. Z právního hlediska jsou investiční certifikáty dlužní úpisy, které neztělesňují právo na dividendu, řízení společnosti či na podíl na likvidačním zůstatku tak, jako je to běžné u akcií.

Investiční certifikáty emitují velké bankovní domy, zatím spíše ze zahraničí. Důležitou roli v tomto případě hraje bonita či rating bankovní instituce, která tyto certifikáty vydává. Emitent se stává zároveň specialistou, který na burze vystupuje neustále na straně poptávky i nabídky a zajišťuje tak dostatečnou likviditu.

Zájemce si na burze může od emitenta tento investiční certifikát (dlužní úpis) koupit a posléze ho kdykoliv (do data splatnosti) prodat. Emitent má povinnost jej vykoupit zpět, ale zároveň má právo disponovat s vloženými prostředky investorů.

Podkladovými aktivy mohou být burzovní indexy, akcie, komodity, měny, a další. Cena investičního certifikátu je odvozována dle svého podkladového aktiva.

IPO je zkratka pro Initial Public Offering, tedy první veřejná nabídka akcií. Jde o proces, při kterém společnost, která byla dosud soukromá, vstupuje na burzu a nabízí své akcie široké veřejnosti.


Proč společnosti vstupují na burzu?
Jedním z hlavních důvodů je získání kapitálu. Burza je totiž místem, kde mohou společnosti získat kapitál od široké veřejnosti. Tento kapitál mohou společnosti použít k rozvoji svého podnikání, financování nových projektů nebo k pokrytí pohledávek. Dalším důvodem, proč společnosti vstupují na burzu, je zvýšení důvěryhodnosti a prestiže. Burza je totiž vnímána jako místo, kde se obchodují pouze kvalitní společnosti. Vstup na burzu tedy může pomoci společnosti zvýšit svou důvěryhodnost a prestiž u zákazníků, dodavatelů a investorů.


Jak probíhá IPO?
Proces IPO se obvykle skládá z následujících kroků:

  1. Společnost si najme investiční banku, která ji bude zastupovat v procesu IPO. Investiční banka pomůže společnosti stanovit cenu akcií, připravit prospekt IPO a komunikovat s investory.
  2. Společnost vydá prospekt IPO, který obsahuje informace o společnosti, jejím podnikání, hospodářských výsledcích a dalších důležitých údajích. Prospekt IPO je k dispozici investorům, kteří se chtějí o společnosti dozvědět více.
  3. Investoři mohou podat objednávku na nákup akcií společnosti. Objednávky jsou přijímány investiční bankou, která je následně vyhodnocuje.
  4. Společnost a investiční banka stanoví cenu akcií, za kterou budou akcie nabízeny investorům. Tato cena je obvykle stanovena na základě poptávky po akciích.
  5. Společnost začne obchodovat na burze. V tento den se akcie společnosti poprvé začnou obchodovat na burze.

Report s údajem o ISM je celonárodním průzkumem nakupujících manažerů, který pokrývá takové ukazatele jako jsou nové objednávky, produkce, zaměstnanost, zásoby, dodací lhůty, ceny, exportní objednávky a importní objednávky.

Rozšířené indexy se vytvářejí pro jednotlivé kategorie, když hodnoty nad 50% jsou považovány za expanzi vůči předchozímu období a hodnoty pod 50% indikují kontrakci.

Celkový index je počítán na základě vážených průměrů následujících pěti podindexů (v závorkách jsou uvedeny přirazené váhy): nové objednávky (30%), produkce (25%), zaměstnanost (20%), dodávky (15%) a zásoby (10%).

ISM je jedním z předních indexů popisující celkový stav ekonomiky během měsíce, často předcházející oznámení míry nezaměstnanosti. Ačkoliv index pokrývá pouze výrobní sektor, může často poskytnout přesné náznaky ohledně následných makroekonomických zpráv.

Během období znepokojení v důsledku rostoucích cen, jsou zaplacené ceny a dodávky, resp. indexy popisující jejich vývoj obsažené ve zprávě ISM často podkladem pro reakci trhu s bondy. 

K

Kapitálový trh tvoří součást finančního trhu. Je to místo, na kterém je obchodováno s finančními instrumenty se splatností delší než 1 rok.

Průměr, který se v technické analýze používá pro odhadování trendu časové řady. Počítá se jako průměr stejného počtu za sebou jdoucích období.

 

Obecný popis výpočtu MA:

 

Existuje řada hodnot a k ní stanovíme bázi o velikosti N. První hodnotu MA zjistíme jako průměr členů (1,2,3 …, N) této řady. Druhou hodnotu MA zjistíme jako průměr členů (2,3,4 …,N+1).

 

Tímto způsobem se posouváme až na konec řady, čímž získáme upravenou řadu klouzavých průměrů.

 

Příklad:

 

Řada = {2, 4, 6, 5, 4, 3, 2, 4, 3} Báze = 3

1.MA = (2+4+6) / 3 = 4 2.MA = (4+6+5) / 3 = 5 …

Řada klouzavých průměrů = {4, 5, 5, 4, 3, 3, 3}

Kontinuální obchodování v rámci automatických obchodů je určeno pro všechny zaknihované CP a v rámci burzovního dne navazuje na aukci. K uzavírání obchodů dochází na základě průběžného vkládaní objednávek k nákupu a prodeji CP.

Při párování objednávek se uplatňuje princip cenové a následně časové priority, tzn. že pokud je vloženo více objednávek se shodnou cenou, prioritu mají objednávky dříve vložené. Objednávky je možno vkládat do systému s časovou platností delší než jeden burzovní den.

Kurz je vždy roven ceně posledního uskutečněného obchodu v kontinuálním režimu. Pokud nebyl s emisí žádný takový obchod uzavřen, je kurz roven kurzu otevíracímu. Poslední stanovený kurz se stává závěrečným kurzem pro daný burzovní den. Pro emise CP zařazené do SPAD není tento segment kurzotvorný.

L

Z hlediska finanční analýzy vyjadřuje likvidita poměrový ukazatel vyjadřující momentální schopnost uhradit splatné závazky. Z hlediska firmy vyjadřuje likvidita schopnost firmy získat prostředky pro úhradu svých závazků přeměnou jednotlivých složek majetku do hotovostní formy před splatností závazků krytých těmito složkami.

Do nákupní (long) pozice vstupuje investor, který spekuluje na vzestup ceny podkladového aktiva. Kupuje tedy podkladové aktivum za sjednanou cenu s očekáváním, že jej v budoucnu prodá za cenu vyšší.

Minimální obchodovatelné množství cenných papírů v rámci obchodování na daném trhu.

M

Je fyzická osoba se zvláštní licencí, která může technicky obchodovat s cennými papíry jako zaměstnanec obchodníka (brokera) s cennými papíry.

Tento ukazatel měří celkovou výši tržeb v maloobchodu. Je velice sledovaný, neboť velice dobře popisuje vývoj osobní spotřeby. Tento ukazatel se také udává bez tržeb za automobily (tržby za auta jsou velmi volatilní).

Důležité jsou také potraviny a benzín, kde změny v těchto tržbách jsou vyvolané spíše změnou cen, než změnou spotřebitelské poptávky. Tento ukazatel je volatilní a podléhá následným korekcím.

Dalším problémem je, že neměří poptávku po službách, která tvoří více jak polovinu osobní spotřeby. 

Výrok při investičním doporučení – výnosnost akcie by se měla vyvíjet přibližně ve stejné míře jako trh (index).

Trh, který klesá – cena akcií či jiných investičních nástrojů na něm obchodovaných jde dolů. Označení tedy vyjadřuje cenový trend. Pokud trh dlouhodobě klesá, jedná se o medvědí trend.

Opak – býčí trh, trend (bull).

Zprávou o mezinárodním obchodu je míněna velikost a vývoj běžného účtu platební bilance. Ten se skládá z bilance zboží a bilance služeb, tedy objemu zboží a služeb v mezinárodním obchodu dané země.

Export zboží a služeb zvyšuje běžný účet, zatímco import jej snižuje. Zpráva o zahraničním obchodu je sledována především kvůli trendům v celkové obchodní bilanci. 

Údaje o exportu jsou zvláště důležité, protože mohou indikovat sílící konkurenceschopnost domácí ekonomiky a/nebo sílící pozici zahraničních ekonomik, růst exportu podporuje růst ekonomiky Spojených států.

Import nám pak poskytuje informaci o domácí poptávce, ale kvůli silnému zpoždění této zprávy vůči ostatním indikátorům popisujících stav agregátní poptávky, není jejich hodnota pro tyto účely obzvláště důležitá.

Volatilita v měsíčních změnách obchodní bilance může hrát důležitou úlohu v předpovědích růstu GDP. Čisté exporty jsou relativně volatilní složkou GDP a zpráva o obchodu poskytuje pouze prvotní vodítko k popisu čistého exportu, a to každé čtvrtletí.

Indikátor momentu měří sílu proudění peněz do/z akcie. Pracuje s kurzem i objemem. Indikátor se pohybuje v pásmu 20-80, čím je blíž k těmto krajním hodnotám, tím je větší šance na změnu kurzu.

Je často považován za nejspolehlivější indikátor. Počítá se odčítáním dlouhodobého (26denního) klouzavého průměru od krátkodobého (12denního).

Do grafu je zakreslena i tzv. spouštěcí úroveň (9denní MA), která generuje nákupní/prodejní signály. Indikátor MACD osciluje kolem nuly.

Nákupní/prodejní signál se generuje ve chvíli, kdy se MACD dostane nad svou spouštěcí úroveň, a je tím silnější, čím dále od nuly se MACD vychýlí.

Jedná se o investiční fond.

M2 je kategorií peněžní zásoby, která si dává za úkol popsat a změřit množství peněz v oběhu v určitém rozsahu. M2 se skládá z M1 a dalších, tzv. „kvazi“ peněz. Těmi se myslí Eurodolarová depozita, určitá osobní bankovní depozita a soukromě držené instrumenty peněžního trhu.

M1 se skládá z hotovosti v oběhu, vkladů na viděnou, termínovaných účtů a cestovních šeků. Peněžní zásoba je sledována především centrálními bankami k predikci budoucí inflace. Ty se snaží různými instrumenty udržet peněžní zásobu v předem stanovených pásmech.

Změny v peněžní nabídce a zvláště v M1 (peněžní zásoba, nejužší vymezení), byly kdysi nejdůležitějším oznámením pro trh se státními cennými papíry (treasury market), v době když FED cíloval M1 a její růst začátkem 80. let. V současnosti již tak významným ukazatelem nejsou.

Díky svému objemu je však peněžní zásoba stále finančními trhy sledována, i když preferovaným agregátem se stala M2. FED stále cíluje M2 a M3 v řečnickém slova smyslu, ale v praktickém významu málokdy sáhne k opatřením vedoucím k jejich usměrnění.

Jestliže se cílová hodnota nesejde se skutečným stavem, pak je pravděpodobné, že FED spíše změní svůj cíl, než dosavadní měnovou politiku. Rychlost vývoje agregátu M2 se od roku 1994 stala více předvídatelnou, avšak někteří tvůrci měnové politiky stále ještě sledují změny M2 v čase.

Střednědobé a dlouhodobé trendy ve vývoji by tak měly být brány v úvahu, ale volatilní týdenní výkyvy mají pro akciové trhy jen malý význam. Trhy je tento ukazatel hodnocen jako ne příliš důležitý.

N

Nonfarm Payrolls (NFP) je ekonomický ukazatel, který se v USA zveřejňuje první pátek každého měsíce. Tato statistika měří změnu počtu zaměstnaných lidí v určitém měsíci, přičemž se vylučuje sektor zemědělství.

NFP je velmi sledovaným ukazatelem, protože je to jedna z nejpodrobnějších statistik týkajících se stavu pracovního trhu v USA. Zahrnuje údaje o tom, kolik nových pracovních míst bylo vytvořeno ve všech sektorech ekonomiky (kromě zemědělství), včetně výroby, stavebnictví, služeb a veřejného sektora.

Rychlý nárůst počtu zaměstnaných, jak ukazuje NFP, může naznačovat silný ekonomický růst, zatímco pokles může naznačovat ekonomické zpomalení. Změny v NFP jsou často používány jako důkaz ekonomických trendů a mohou mít významný vliv na finanční trhy.

O

Tento ukazatel zahrnuje statistiky tržeb a zásob na všech třech stupních výrobního procesu (výroba, velkoobchod, maloobchod). V okamžiku ohlášení jsou všechny tři komponenty tržeb a dva zásob známy.

Jedinou neznámou jsou maloobchodní zásoby, proto se tomuto reportu nepřikládá příliš velký význam. Na druhou stranu se někdy stává, že maloobchodní tržby ovlivní celou strukturu obchodních zásob a mohou ovlivnit vývoj HDP

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby měří v dolarovém vyjádření velikost zakázek, dodávek a ještě nedodaných objednávek zboží dlouhodobé spotřeby, které je definováno, jako zboží s životností delší, než tři roky.

Tento ukazatel je brán jako vedoucí indikátor průmyslové aktivity a je brán trhy jako důležitý bez ohledu na jeho velkou volatilitu a rozsáhlé revize jeho hodnot. Index často roste díky jednomu sektoru, proto je vhodné často hodnoty o daný sektor upravovat. Trh zpravidla výrazně reaguje na změny v celém sektoru. 

Dluhopis, s nímž je spojeno právo majitele požadovat splácení konkrétní dlužné částky.

Prostředek spekulace nebo zajištění proti riziku. Opce dává jejímu majiteli právo koupit či prodat cenný papír.

Jedná se o zisk tvořený běžnými výdaji a náklady na jeho dosažení z běžné činnosti společnosti. Tato hodnota v sobě nezahrnuje mimořádné položky (např. prodeje divizí, bonusy zaměstnancům, odpisy nehmotných aktiv a další mimořádné náklady a výnosy).

Osobní příjem zahrnuje příjmy ze všech zdrojů. Největší složkou celkového příjmu jsou mzdy a platy, tedy čísla která lze měřit použitím výplatních listin a příjmových údajů ze zprávy o zaměstnanosti.

Mimo to existuje mnoho dalších kategorií příjmů. Patří sem pronájmy, státní podpory, úroky a příjmy z dividend. Osobní příjem je dobrým indikátorem budoucí spotřebitelské poptávky, ale má určité nedokonalosti.

Recese se obvykle dostavuje, když spotřebitelé přestávají utrácet, což pak zpětně snižuje růst příjmů. Pokud se zaměříme pouze na růst příjmů, mohlo by snadno dojít k přehlédnutí bodu, kdy spotřebitelé přestávají poptávat zboží a služby, tedy utrácet.

Osobní příjem také zahrnuje oblast pokrývající výdaje na osobní spotřebu, známou pod PCE. PCE je složen ze tří kategorií: předměty dlouhodobé spotřeby, předměty krátkodobé spotřeby a služby.

Maloobchodní prodeje poskytují kvalitní charakteristiku zboží dlouho i krátkodobé spotřeby, zatímco nákupy služeb mají tendenci růst dost rovnoměrným tempem, což tuto zprávu činí relativně predikovatelnou.

Výrok při investičním doporučení – akcie by měla mít vyšší výnosnost než index (většinou nejméně o 5% vyšší).

Vyčlenění různé podpůrné a vedlejší činnosti firmy a její svěření společnosti jiné.

Výrok při investičním doporučení – akcie by měla být zastoupena v portfoliu ve větší míře, než je její zastoupení v indexu.

Typ uspořádání trhu s cennými papíry. Účastníci obchodu na tomto trhu vyjednávají o podmínkách kontraktu přímo mezi sebou.

Vzhledem k tomu, že obchodování na OTC trhu neprobíhá pod záštitou oficiální instituce, je spojeno s větším rizikem. Je zde uplatňováno především obchodování se swapy.

P

Principem finančního pákového efektu je využití dodatečného cizího kapitálu k počáteční hodnotě kapitálu vlastního na financování investice. Výsledkem je násobení zisku či ztráty z provedené investice.

Parita kupní síly (PPP) je ekonomická teorie, která představuje způsob, jak určit spravedlivý směnný kurz mezi dvěma měnami na základě jejich kupní síly. Tento koncept byl původně vytvořen jako nástroj pro měření dlouhodobých rovnovážných směnných kurzů a dnes se využívá při ekonomických analýzách v různých zemích.
Představme si, že máme dvě země – Zemi A a Zemi B. Směnný kurz mezi jejich měnami je 1:1. Nyní předpokládejme, že v Zemi A je cena jednoho chleba 2 jednotky měny a v Zemi B je cena stejného chleba 3 jednotky měny.


Na základě těchto cen můžeme vypočítat poměr parity kupní síly mezi Zemí A a Zemí B. V tomto případě je to 2:3. To znamená, že dosažení parity kupní síly mezi měnami těchto dvou zemí mělo být 2:3.
Pokud by byl směnný kurz skutečně 2:3, potom by za jednu jednotku měny bylo možné koupit v Zemi A stejné množství chleba jako v Zemi B. To by naznačovalo, že cenové úrovně a životní úroveň mezi oběma jsou srovnatelné.


Tento jednoduchý příklad ukazuje, jak funguje parita kupní síly na základě cenových rozdílů. Ve skutečnosti jsou však výpočty složitější a zahrnují všechny tyto zboží a služby, které se používají k určení indexu parity kupní síly mezi zeměmi.

Zdroje financování majetku. Informují o tom, odkud byl majetek podniku (aktivum) pořízen.

Míra posuzující ukazatel P/E ve vztahu s úrovní růstu zisků (P/E k růstu). PEG se vytváří jako historický (trailing) nebo očekávaný (forward).

Jedná se o systém zobrazující aktuální nabídky a poptávky titulů obchodovaných over-the-counter (titulů často nesplňující požadavky regulovaných burz), který slouží pro market makery (tvůrce trhu) na jednotlivých titulech. Systém je zpřístupněn pro brokery a dealery organizací National Quotation Bureau.

PMI (Purchasing Managers‘ Index), tedy Index nákupních manažerů, je ekonomický ukazatel, který měří zdraví výrobního sektoru a sektoru služeb. Vychází z průzkumu tisíců nákupních manažerů. Hodnoty nad 50 signalizují expanzi, pod 50 kontrakci a 50 stagnaci.

PMI se skládá z pěti komponentů: nové objednávky, výrobný výstup (nebo výkon služeb pro Services PMI), zaměstnanost, dodávky od dodavatelů a skladové zásoby. Tyto komponenty se sečtou a váží, aby se získal celkový index.

PMI pro služby, nebo Services PMI, speciálně sleduje zdraví sektoru služeb. Prvky jako nové objednávky a zaměstnanost jsou stejně relevantní a poskytují důležitou perspektivu na stav ekonomiky v sektoru služeb.

Souhrn akcií a jiných cenných papírů v majetku jednoho investora. Doporučuje se tento soubor diverzifikovat, tedy investovat do různých aktiv. To zajistí ovlivnění jen malé časti portfolia při ztrátě hodnoty jednoho aktiva.

Akcie, s nimiž je spojeno přednostní právo týkající se dividendy. Tato priorita může být kompenzována omezením hlasovacího práva, to však neplatí v případě, že není prioritní dividenda vyplácena.

Produktivita (mimo zemědělský sektor) a náklady práce, respektive jejich hodnoty poskytují informaci o produktivitě pracujících a nákladech spojených s výrobou jednotky výstupu.

Během období zvýšeného zájmu o vývoj inflace, podává index jednotkových pracovních nákladů (Unit Labor Cost Index) informaci, která silně působí na dění na trzích. Jestliže produktivita klesá, jednotkové pracovní náklady mohou růst rychleji, než hodinové příjmy a další pracovní náklady.

Protože produktivita může být vcelku volatilní během sledovaných čtvrtletí a protože dříve oznámená hodnota GDP podává dobrou informaci o vývoji produktivity, má tento index zřídkakdy výraznější dopad na trhy.

Revize hodnot produktivity je oznamována každý třetí měsíc ve čtvrtletí. Hodnota GDP, oznamovaná před údaji o produktivitě poskytuje vcelku zřetelnou indikaci budoucí revize produktivity. 

Je založena na předpokladu, že investování je ve značné míře ovlivněno emocemi. Předmětem zkoumání není cenný papír, ale sám člověk, který je při investicích často ovlivněn davem či citovými pohnutkami a nemusí vždy jednat racionálně.

Jedná se o typ investice, kdy osoba s volnou hotovostí může pomocí P2P platformy přímo investovat své volné peněžní prostředky do půjček fyzickým osobám nebo úvěrů či faktur právnických osob.

Nejznámější P2P platformy v ČR:

Zonky – příjemná česká služba, kde investujete do půjček lidí na základě jejich příběhů.

Upvest – česká alternativa pro investování do nemovitostí

Fundlift – zde můžete investovat do start-upů a jiných zajímavých projektů

proplat.to – krátkodobé investice do faktur s dlouhou splatností se zajímavým úrokem

Ukazatel P/E patří mezi investory k jednomu z nejpopulárnějších ukazatelů, ačkoli jeho vypovídací schopnost má své hranice. P/E se však obecně velmi snadno vypočte a zároveň poskytuje srozumitelnou informaci, jednoduše řečeno poskytuje informaci o tom, jakou cenu je investor ochoten zaplatit za zisk společnost v daném okamžiku.

 

Ukazatel P/E se vypočte jako poměr ceny za akcii (jedné) ku zisku na akcii (jedné). Jestliže cena akcie MSFT dosahuje $60 za akcii a zisk na akcii je na úrovni $3 na akcii pak ukazatel P/E dosahuje 20 (60/3).

 

To znamená, že investor je ochotný zaplatit $20 za každý $1 zisku společnosti. Jestliže P/E je například 17, pak to znamená, že za $1 zisku je v daný okamžik investor ochoten zaplatit pouze $17 (ukazatel P/E pak je také znám jako „násobek“, tedy z toho důvodu, že např. cena u MSFT představuje 20x násobek zisku společnosti).

 

Tradiční ukazatel P/E pak poměřuje současnou cenu akcie s jejími zisky za předchozích 12 měsíců, avšak tzv. forward P/E, který je také často používán, poměřuje současnou cenu akcie s očekávaným ziskem na akcii v následujícím roce. Otázkou pak zůstává, která hodnota nám bude poskytovat lepší informaci.

 

Výhodou tradičního pojetí P/E je, že dává do vztahu s aktuální cenou skutečnou hodnotu zisku na akcii, který prochází auditem a je předkládán v pravidelných zprávách SECu (Security and Exchange Commission).

 

Nevýhoda pak pochází z neaktuálnosti historických hodnot, které dostatečně neodpovídají aktuální situaci společnosti (ale i odvětví nebo indexu, P/E se může stanovovat i pro skupiny společností). Naopak použitím budoucího odhadu zisků forward P/E bere v potaz i odhadovanou míru růstu zisku v následujícím období.

 

Například pokud máme k dispozici dva různé tituly ve stejném odvětví Exxon a Texaco se stejnou hodnotou tradičního P/E 20, kdy Exxon má hodnotu $40 při zisku na akcii $2, zatímco Texaco je oceněno $60 při zisku na akcii $3, může se na první pohled zdát, že se jedná o dvě stejně hodnocené investice pokud si ovšem nevezmeme na pomoc forward P/E.

 

Pokud by hypoteticky byl odhadovaný zisk na akcii pro Exxon na úrovni $2,50 (25% růst), zatímco růst zisku u Texaco je očekáván na hodnotě $3,18 (6% růst), v tomto případě pak forward P/E pro Exxon poklesne na 16, zatímco u Texaco na 18,8. Pokud bychom vycházeli pouze z hodnocení P/E zdála by se investice do Texaco jako výhodnější.

 

Největší nevýhodou obou typů ukazatelů P/E je, že společnosti často upravují své odhadované zisky (pokud pomineme přímo jejich falšování) na vyšší úroveň, než odpovídá skutečnosti.

 

Faktem však zůstává, že kvalita ziskového očekávání se může lišit dle druhu společnosti a tomu odpovídají i očekávání analytiků. Můžeme tak konstatovat, že navzdory popularitě tohoto indexu zůstává P/E pouze určitým vodítkem nikoli jako rozhodujícím ukazatelem.

Poměr tržní ceny akcie k zisku na akcii. Poměrový ukazatel, který představuje důležitou informaci pro investory např. při srovnání různých akcií z téhož odvětví. Akcie s vysokým P/E ratio jsou považovány za rizikovější.

R

Označení pro velmi silný růst ceny aktiva, popřípadě i celého trhu.

Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou ceny za dané časové období.

Procentní změna ceny za zvolené období. Využívá se zobrazení 5 nebo 10 denní procentní změny. Indikátor osciluje okolo hodnoty 0 a při vychýlení od této hodnoty naznačuje změnu trendu. Protnutí úrovně 0 je pak signálem potvrzujícím změnu trendu.

Index relativní síly, počítá se pomocí průměrných kladných a záporných změn v ceně za určité zvolené období.

Indikátor se pohybuje v pásmu 0-100, přičemž hodnoty nad 70 znamenají překoupenost a hodnoty pod 30 přeprodanost trhu.

Přesná číselná hodnota RSI je uváděna v hlavičce grafu a je možné zvolit pásmo nejen 30/70 ale i 20/80 (pro volatilní tituly) a 40/60 (pro indexy).

(Čistý zisk + úroky po zdanění) / celková aktiva

  • kolik jednotek zisku před úroky a daněmi připadá na jednotku celkového vloženého kapitálu

Čistý zisk / vlastní jmění

  • kolik jednotek čistého zisku připadá na jednu jednotku investovanou vlastníky

S

Označení pro obchodníky, kteří na burze obchodují ve velmi krátkém časovém intervalu. Během dne provedou i několik stovek transakcí. Pro tento typ obchodování jsou nezbytné velmi nízké transakční poplatky.

Do prodejní (short) pozice vstupuje investor, který spekuluje na pokles ceny podkladového aktiva. Prodává tedy podkladové aktivum za sjednanou cenu s očekáváním, že jej v budoucnu dokoupí za cenu nižší. Pro tuto operaci si investor zpravidla vypůjčuje daný cenný papír od brokera.

Krátký prodej, prodej nakrátko neboli „short sale“ je způsob spekulace na pokles ceny cenného papíru – investoři k němu přistupují, když předpokládají pokles tržní hodnoty cenných papírů.

Zvolený titul/y, kde očekávají pád kurzu, si vypůjčí a prodají. Pokud se očekávání ukáže jako správné, dokoupí příslušné cenné papíry zpět za nižší tržní cenu, než za kterou je prodali, a následně je vrátí. Jejich ziskem je pak rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou. „Short sale“ může fungovat i jako zajištění proti poklesu cen.

Situace, kdy klesá reálný produkt (slump) a zároveň roste cenová hladina (inflace).

Statistická proměnná, která měří velikost kolísání náhodné veličiny, tj. v našem případě kursu akcií. Vyšší hodnota přestavuje větší riziko výkyvů, tj. šanci na zajímavější zisky, na druhou stranu ale nebezpečí výraznějších ztrát.

Proces rozdělení akcií. Při tomto procesu vznikne z původního počtu akcií násobně vyšší počet, mezi který se rozdělí jejich celková původní hodnota.

Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou finančního nástroje, např. akcie, dluhopisů, měn, futures apod.

Hodnoty popisující vývoj měsíčních změn příjmů a výdajů státního rozpočtu jsou pod silnými sezónními vlivy, které způsobují každoměsíční fluktuace v deficitech / přebytcích státního rozpočtu.

Tyto fluktuace nám neříkají nic nebo velmi málo o dlouhodobém trendu vývoje státního rozpočtu. V rozsahu v jakém trh analyzuje tato měsíční data, je hlavní zájem soustředěn na roční změny v příjmech a výdajích, jelikož tato data jsou postavena „nad“ sezónní vlivy.

Pouze v dubnu trh věnuje měsíčním změnám státního rozpočtu zvýšenou pozornost, kvůli tomu, že v tomto měsíci státní rozpočet zaznamenává hlavní příliv daňových plateb. Údaje mohou být celkem úspěšně předpovězeny použitím denních dat z „Daily Treasury Statement“.

Udává, kde se nachází poslední uzavírací kurz vzhledem k cenovému rozpětí. 0% odpovídá pětidennímu minimu a 100% maximu. Signálem je protnutí nastavené procentní hranice 20/80 nebo 25/75 nebo 30/70.

Inteligentní pokyn, který umožňuje automatický prodej cenného papíru při poklesu kurzu na stanovenou hodnotu nebo naopak nákup cenného papíru až od stanovené ceny (posun na její hodnotu považuje investor za signál k růstu).

Japonské svíčkové grafy patří mezi nejstarší a hojně používané grafy. V oblibě jsou zejména díky své jednoduchosti a přehlednosti. Grafický vzhled svíček poskytuje detailní náhled na psychologii účastníků trhu.

Díky tomu naleznou svíčky uplatnění především v krátkodobém obchodování, ve kterém je psychologie kupců a prodejců velmi důležitou veličinou.

Dohoda mezi dvěma stranami o výměně budoucích plateb z podkladového aktiva. Je jich používáno za účelem řízení rizika, ke spekulaci, a především za účelem snížení transakčních nákladů využitím toho, že domácí subjekty mají na domácím trhu výhodnější úrokové podmínky než subjekty zahraniční.

Dohoda mezi dvěma stranami o výměně budoucích plateb z Severoamerický burzovní index. Existuje od roku 1943 a zahrnuje 500 titulů. Zastoupení jednotlivých akcií by mělo odpovídat aktuální oborové struktuře amerického hospodářství.

T

Technická analýza je používána k předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Oproti fundamentální analýze využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, či množství otevřených kontraktů.

Podle teorie efektivního trhu (efficient market hypothesi, EMH) cena každého finančního nástroje v každém okamžiku plně odráží všechny dostupné informace. Například koupě a prodeje akcií představují sázku na budoucnost a nejedná se o dovednosti.

Teorie efektivního trhu se rozvinula v 60.letech na základě disertace Eugene Fama na University of Chicago. Podle jeho názoru na aktivním trhu, který zahrnuje mnoho dobře informovaných a inteligentních investorů, jsou akcie správně oceněny a odrážejí všechny dostupné informace.

Pokud je trh efektivní, potom od žádné analýzy akcií nelze očekávat, že jejím výsledkem bude překonání standardu (benchmark). Znamená to, že vývoj cen akcií nelze předvídat a mění se podle náhodné procházky (random walk).

Kód, který jednoznačně identifikuje cenný papír na daném konkrétním trhu.

Trading je investiční strategií s cílem opakovaně realizovat malé kurzové zisky podle krátkodobých signálů technické analýzy.

Zisky i ztráty se zamykají již při malých cenových změnách, obvyklé je použití pákového efektu (vzniká tehdy, když je při uzavření obchodu potřeba složit pouze určitý zlomek z hodnoty obchodu – pak relativně malá procentní změna kurzu vyvolá mnohonásobně vyšší procentní změnu výnosnosti kapitálu vloženého do obchodu při jeho uzavření.)

Podstupované riziko je při této strategii velmi vysoké, očekávaný výnos se ovšem pohybuje od desítek do stovek procent. Investičními nástroji jsou kvalitní akcie s úvěrem na nákup nebo do krátkého prodeje, futures kontrakty a burzovní opce.

Termín používaný pro shodný okamžik expirace futures na akciové indexy, opce na individuální akcie a akciové indexy. Trhy obecně v takový den podléhají zvýšené volatilitě (třetí pátek v březnu, červnu, září a prosinci).

Tržby společnosti za poslední účetní rok. V USA si společnosti obvykle volí odlišný účetní rok od kalendářního.

Vyjadřuje hodnotu firmy na základě tržního ohodnocení cen jejích akcií. Hodnota je získána součinem všech vydaných akcií firmy a aktuální ceny akcií na trhu.

Má povinnost po celou dobu, kdy je daný trh otevřen kotovat, tedy udržovat cenové nabídky na nákup a na prodej u příslušných cenných papírů a tím udržovat likviditu.

Existují dva hlavní ukazatele týdenních tržeb- index Mitsubishi a LJR Redbook Survey. Index Mitsubishi tržeb obchodních řetězců je založen na reprezentativním vzorku devíti rozsáhlých maloobchodních řetězců a měří tržby na týdenní bázi. Index je relativně volatilní a říká pouze málo o povaze širší spotřeby.

 

Mitsubishi také provádí měsíční měření, které poskytuje lepší informace (zvláště pak o veškerém zboží a oděvech jako zvláštní části zprávy). LJR Redbook survey podává informaci o 15 maloobchodních řetězcích každý týden se snahou kvalifikovaně podchytit změny v prodejích.

 

Zpráva obsahuje měsíční údaje, kde první týden měsíce je porovnáván s měsícem předchozím; v druhém týdnu pak index srovnává první dva týdny měsíce s měsícem předcházejícím atd. Redbook survey má lepší vypovídací schopnost v měsíčním vydání.

U

Účetní hodnota akcie = (Vlastní kapitál – Prioritní akcie) / Počet vydaných kmenových akcií. Toto číslo nám určuje hodnotu akcie podle účetních výkazů společnosti, která ji vydala. Z ní potom můžeme vycházet při stanovení tržní hodnoty akcie.

Všeobecně je známo, že investory přitahují tituly se silným růstovým potencionálem. Tato velká pozornost pak má tendenci mnohonásobně zvýšit cenu akcie nad tržní „běžné“ ohodnocení. Znamená to potom, že je tento titul nadhodnocen? Určitě nikoli ve všech případech.

 

A právě v takových případech nám může pomoci PEG ukazatel. PEG je počítán jako poměr ukazatele P/E a očekávaného růstu zisku. Tedy jestliže P/E společnosti dosahuje hodnoty 20 a očekávaní analytiků hovoří o předpokládaném růstu 15% (v ročním vyjádření) pak obdržíme hodnotu PEG ukazatele 1,33.

 

Hodnoty nad 1 pak vyjadřují, že titul je obchodován nad svým růstovým potenciálem a naopak. Investoři se pak obvykle zaměřují na tituly s ukazatelem PEG na úrovni 1 a níže, ačkoli existují výjimky potvrzující pravidlo.

 

Řekněme, že akcie Dell Computers se obchodují na úrovni očekávaného P/E 35. Pokud provedeme srovnání se společností Hewlett Packard a Gateway, které by se obchodovaly na úrovni P/E 20, mohli bychom konstatovat, že akcie Dell Computers jsou ve srovnání s ostatními tituly z oboru drahé.

 

Avšak pokud vezmeme v úvahu i očekávanou míru růstu, zjistíme, že situace není tak jednoznačná. Například očekávaný roční růst u Dellu by mohl být 40% během příštích tří let, zatímco u Hewlett Packard by odhad činil 15% a u Gateway 20%. To by pak znamenalo, že PEG by u Dellu dosahoval 0,88, zatímco u Hewlett Packard 1,33 a u Gateway 1. V tomto ohledu se pak ocenění Dell Comptuters nezdá jako neadekvátní.

 

Všeobecně se při stanovování PEG ukazatele používá očekávané P/E, i když málo používané určení PEG pomocí klasického P/E (s vykázanými zisky v účetních výkazech) může působit mnohem přesvědčivěji.

 

Mezi slabiny tohoto ukazatele pak patří jeho velká závislost na odhadovaném růstu zisku, kdy právě skutečnost, že se jedná o odhadované veličiny může způsobit výraznou odlišnost od skutečného stavu. Obvykle je doporučeno v rámci větší jistoty odpočítávat zhruba 15% z odhadovaného ročního růstu při kalkulaci PEG ukazatele.

Ukazatel Book value vyjadřuje hodnotu aktiv společnosti po odečtení veškerých pasiv (čistá aktiva). Vyjadřuje to tedy hodnotu „toho, co by zbylo“ v případě, že by došlo k prodeji společnosti a uhrazení jejích závazků. Ukazatel Price/book value (zkráceně price/book) pak vyjadřuje to, co jsou investoři ochotni zaplatit za hodnotu těchto čistých aktiv.

 

Čím vyšší je tato hodnota, tím větší důvěru v daný titul hodnota ukazatele vyjadřuje.

Price/book byl nejpopulárnější v dobách rozkvětu průmyslu a strojírenství, protože u takových společností poskytuje relativně spolehlivou informaci.

 

Tedy u společností, které vlastní aktiva ve formě strojů a zařízení, případně surovinových zásob. Velmi dobře také hodnotí situaci u bankovních a pojišťovacích společností, které disponují množstvím finančních aktiv.

 

V dnešní ekonomice množství technologický společností disponuje tzv. nehmotnými (intelektuálními) aktivy, která nelze jednoznačně ohodnotit. To je i jedním z důvodů proč technologičtí giganti jako Microsoft nebo Cisco Systems mají relativně nízký ukazatel book value, který jim pak přisuzuje výrazně vysokou hodnotu Price/book value.

 

Dalším úskalím pak je, že book value hodnotí aktiva v cenách pořízení, což často neodráží jejich skutečnou (aktuální) hodnotu. Avšak ukazatel price/book má i své přednosti.

 

Podobně jako P/E ho lze jednoduchým způsobem zkalkulovat a je i snadno srozumitelný, což vytváří předpoklad pro účinné srovnání titulů zejména „staré“ ekonomiky. Zároveň poskytuje informaci o tom, jakým způsobem trh oceňuje aktiva společnosti oproti jejím ziskům (v případě P/E).

 

Book Value se vypočte jako rozdíl mezi celkový aktivy očištěnými o nehmotná aktiva (goodwill, patenty atd.) a dlouhodobými závazky. Pokud tuto hodnotu dělíme počtem akcií pak získáme book value na 1 akcii.

Podobně jako ukazatel PSR (Price/Sales Ratio) i Price/Cash Flow je používán v důsledku určité nedůvěry investorů ve vykázané hodnoty čistého zisku (P/E). Mnoho akciových analytiků se domnívá, že poměr Price/Cash Flow daleko pravdivěji popisuje skutečnou ziskovou situaci ve společnosti, než ukazatele založené na hodnotách čistého zisku.

 

Problémem však zůstává, že existuje několik způsobů jak vyjádřit hodnotu cash flow a jsou možnosti jak tento ukazatel „vhodně upravovat“. V běžné praxi účetní předpisy požadují zaznamenávat své zisky a ztráty ve standardním dokumentu Income Statement (náš výkaz zisků a ztrát). V záhlaví tohoto výkazu obvykle bývá uveden celkový objem tržeb (příjmů).

 

Jednotlivé výdaje jsou pak položku po položce odečítány od této sumy. Na poslední řádce takto sestaveného výkazu pak nalezneme hodnotu čistého příjmu. Některé z těchto výdajů reprezentují přímé náklady na samotnou činnost společnosti, jiné – například odpisy majetku – představují náklady, které nezahrnují žádné skutečné výdaje, a některé (daně nebo finanční náklady) mají spíše charakter administrativních nákladů.

 

S tím jak hlouběji postupujeme v jednotlivých řádcích výkazu zisku a ztrát, tím více existuje možnost, že účetní ve společnosti „zkreslí“ skutečné výdaje, aby vylepšili hodnotu čistých příjmů. Z tohoto důvodu se investoři zaměřují i na údaje o cash flow, který zahrnuje skutečně vynaložené náklady.

 

Jak již bylo řečeno, existuje mnoho způsobů jak dojít k hodnotě cash flow, které zahrnují nebo naopak vylučují určité typy nákladů. Například kabelové společnosti bývají obvykle velmi zadlužené v souvislosti s nákladnou výstavbou vlastní kabelové sítě. Takže v okamžiku, kdy analytici porovnávají jednotlivé společnosti, využívají cash flow, které vylučuje náklady na splácení úvěrů.

 

Z jakého důvodu to dělají? Protože chtějí zjistit kolik společnosti přináší provozování její sítě, nikoli jaké náklady společnost zaznamenává v souvislosti se svým zadlužením. To následně analyzují samostatně.

 

Jakou hodnotu ukazatele Price/Cash Flow lze považovat za nízkou? Obvykle se uvádí, že hodnota menší než 20 je hodna bližšího zkoumání daného titulu z hlediska jeho aktuálního podhodnocení, avšak jako obvykle záleží na daném odvětví nebo historickém vývoji.

Výrok při investičním doporučení – výnosnost akcie by měla být nižší než výnosnost indexu (zpravidla nejméně o 5% nižší).

Výrok při investičním doporučení – akcie by měla mít v portfoliu nižší váhu, než je její váha v indexu.

Úrokový diferenciál je rozdíl mezi úrokovými sazbami dvou různých ekonomických subjektů nebo dvou různých druhů finančních produktů. Může se týkat úrokových sazeb dvou různých bank, úrokových sazeb dvou různých zemí nebo například úrokových sazeb peněžního trhu a trhu dluhopisů.

V

Nejvyšší orgán společnosti. Provádí nejdůležitější rozhodnutí, která se týkají například rozdělení zisku společnosti, schválení účetní závěrky, stanov, rozhodnutí o fúzi atd.

V současné době jde o jednu z nejpoužívanějších metod pro měření tržního rizika portfolia. Její hodnota vyjadřuje velikost potenciální možné ztráty portfolia při stanovené pravděpodobnosti a za stanovený časový interval.

 

Nejčasteji se VaR měří při pravděpodobnosti 95 procenta a časovém horizontu jeden den. Interpretace hodnoty VaR např. jeden milión při zmíněných parametrech znamená, že ztráta příslušného portfolia následující den s 95procentní pravděpodobností nepřesáhne jeden milión.

 

Pro měření VaR lze použít několik odlišných způsobů. Mezi nejpopulárnější patří historická metoda, parametrická metoda či simulace Monte Carlo. V našem případě byl výpočet proveden podle metodologie Riskmetrics, kterou publikovala investiční banka J.P. Morgan.

Předpovědět míru ekonomické aktivity v zemi v rozmezí nejbližších třech až šesti měsíců. Index je souhrnem dříve oznámených ekonomických ukazatelů: nových objednávek, nových žádostí o podporu, peněžní nabídky, průměrného pracovního týdne, vydaných stavebních povolení a cen akcií.

Zpráva o velkoobchodních tržbách zahrnuje statistiku prodejů a zásob od druhé úrovně zpracovatelského stadia. Jsou udávané ve formě procentuálních meziměsíčních změn. Tyto údaje však poskytují velmi slabé vodítko k tomu, abychom se dozvěděli něco o osobní spotřebě a proto nemají na trh příliš velký vliv.

 

Velkoobchodní zásoby občas mají tendenci vybočit z celkového trendu agregovaných zásob (agregované zásoby představují sumu zásob na úrovni výroby, velkoobchodu a maloobchodu), což může ovlivnit výhled růstu HDP. V takovém případě může tato změna vyvolat mírnou reakci trhů. Často se tak ale nestává a tato zpráva projde trhem bez většího zájmu. Trhy je tento ukazatel hodnocen jako poměrně nedůležitý.

Představuje kolísavost ceny. Čím je větší, tím je větší cenové rozpětí, v němž se cena daného titulu pohybuje. Vyšší volatilita způsobuje zároveň větší investiční riziko.

Rozdíl mezi dvěma MA objemu dané akcie. Indikátor je nezávislý na ceně akcie. Používá se na potvrzení trendu. Rostoucí kurz + zvyšující se objem = víc kupujících, tedy pravděpodobný další růst. Klesající kurz + zvyšující se objem = víc prodávajících, klesající trend bude pokračovat.

Základní ekonomický pojem. Získá se rozdílem celkových příjmů a celkových nákladů. Kladný výsledek hospodaření představuje zisk, záporný výsledek hospodaření ztrátu.

W

Cenné papíry, které opravňují k nabytí podkladových aktiv. Majitel warrantu získává právo koupit, či prodat určité množství podkladového aktiva k předem stanovenému termínu, za předem stanovenou cenu.

 

Warranty jsou obdobou opčních kontraktů, kdy majitel opce vstupuje do dlouhé (long) pozice, vypisovatel do krátké (short) pozice. Vypisovatelem jsou velké bankovní domy či burzy. Majitelem opce může být kdokoliv, kdo si opci koupí na burze.

 

Opce může být vypsána na budoucí nákup podkladového aktiva (call) či na budoucí prodej podkladového aktiva (put). Realizační cena opce je předem přesně stanovena a nazývá se strike. Je stanoven i časový termín, kdy může být opce majitelem uplatněna (evropská opce) nebo do kdy může být uplatněna (americká opce).

 

Majitel opce má právo ve stanoveném termínu opci uplatnit, vypisovatel má ovšem v tomto případě povinnost dostát svým závazkům vyplývajícím z vypsání opce. Majitel za toto své právo platí vypisovateli tzv. opční prémii. Opční prémie je variabilní v čase dle vývoje kurzu podkladového aktiva a je to jediný náklad (kromě poplatků obchodníkovi a burze), který musí kupující opce zaplatit.

 

Protože opce představuje pouze právo nabýt v budoucnu podkladové aktivum, není majiteli opce vyplácena dividenda. Vzhledem k podstatě opčních kontraktů je jejich součástí i páka.

Z

Tento ukazatel měří meziměsíční změny agregátního zadlužení spotřebitelů v dolarovém vyjádření. Je volatilní a často výrazně revidován Oproti dalším indikátorům osobní spotřeby (maloobchodní tržby, prodeje aut, spotřebitelská důvěra a osobní spotřeba) je ohlašován se značným zpožděním.

 

Z těchto důvodů její ohlášení téměř nikdy nevyvolává reakci trhu. Spotřebitelské zadlužení je rozděleno do tří podkategorií- automobily, revolvingové úvěra (kreditní karty) a ostatní úvěry. Index není příliš směrodatný, období se silnou spotřebou nemusí korespondovat se zvýšením zadlužením domácností. Trhy je tento ukazatel hodnocen jako poměrně nedůležitý.

Patří mezi nejčastěji užívané ukazatele zadluženosti. Vypočítá se jako poměr cizích zdrojů k vlastnímu jmění.

Zpráva o zaměstnanosti se skládá ze dvou samostatných informací, které jsou výsledkem dvou odlišných výzkumů. Průzkum domácností je průzkumem 60 tisíc domácností. Z tohoto výzkumu je sestavován index nezaměstnanosti. Další je průzkum 375 tisíc společností.

 

Výstupem tohoto výzkumu jsou počty nově vytvořených pracovních míst (mimo zemědělství), průměrný týdenní počet odpracovaných hodin a průměrná mzda. Oba reporty pojednávají o nezaměstnanosti, ale ze dvou různých úhlů. Výhodou druhého průzkumu je, že pokrývá větší množství společností, které se sami skládají z mnoha samostatných osob.

 

Tyto indikátory jsou považovány za nejrychlejší a nejširší indikátor ekonomické aktivity v každém měsíci. Celkový počet nově vytvořených pracovních míst je rozdělen do několika sektorů- výrobní průmysl, důlní průmysl, stavebnictví, služby a státní správa. Tyto informace jsou sledovány kvůli snaze o nalezení trendů vývoje jednotlivých sektorů národního hospodářství.

 

Nejdůležitější je výrobní průmysl, neboť velice často jde ruku v ruce s celým hospodářským cyklem. Nárůst tohoto ukazatele na počátku hospodářského cyklu je znamením toho, že zaměstnavatelé pravděpodobně začnou najímat další zaměstnance. Naopak nárůst tohoto ukazatele na konci cyklu může znamenat, že zaměstnanci mají potíže se získáváním kvalifikovaných pracovníků.

 

Průměrné mzdy slouží jako indikátor potenciální inflace. Výše mezd se totiž nakonec přelije do osobní spotřeby, která zase tlačí na vzrůst cen zboží a služeb, tedy cenové hladiny. Trhy je tento ukazatel hodnocen jako velice důležitý.

Dluhopis bez kupónu. Emituje se s diskontem vůči nominální hodnotě a celý výnos (nominální hodnotu) je vyplácen až v době splatnosti.

Zisk akciové společnosti se vydělí počtem emitovaných cenných papírů (akcií). Získaná hodnota dává obrázek o ziskovosti jedné emitované akcie.

Čistý zisk / celkové tržby x 100. Procentní vyjádření čistého zisku z tržeb společnosti.

Nadcházející webinář:

Nvidia: Příběh růstu a inovací - Jak se z vizionářského startupu stala technologickým lídrem

Datum: 3. července

Čas: 18:00